Σχετικά με το Έργο

Από την 1 Ιουνίου 2022, η Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδας ΙΝΚΑ (ΙΝΚΑ-ΓΟΚΕ) υλοποιεί το έργο “Ανάπτυξη Δικτύου Ενημέρωσης Υπερχρεωμένων Καταναλωτών για τη Διαχείριση Ιδιωτικού Χρέους”, με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες  για το ιδιωτικό χρέος είναι ένα από τα πιο αποτελεσματικά εργαλεία για να βοηθηθούν οι υπερχρεωμένοι καταναλωτές να ανταπεξέλθουν στα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Στην Ελλάδα,  όπου το ιδιωτικό χρέος παραμένει εξαιρετικά υψηλό, το πρόγραμμα -σε πιλοτική μορφή- έχει σκοπό να προτείνει εξατομικευμένες συμβουλές και καθοδήγηση προς καταναλωτές που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερχρέωσης από οποιαδήποτε αιτία και λόγω οικονομικών ή άλλων προβλημάτων έχουν δυσκολία να λάβουν αξιόπιστες νομικές συμβουλές για την αντιμετώπιση του προβλήματός τους. Οι παρεχόμενες από τα γραφεία του ΙΝΚΑ υπηρεσίες μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος αφορούν κυρίως πληροφόρηση, συμβουλές ή πρόταση λύσεων και ΔΕΝ περιλαμβάνουν την νομική υποστήριξη ή υπεράσπιση των υπερχρεωμένων καταναλωτών ενώπιον δικαστηρίων ή άλλων αρχών.

Το έργο  επιλέχθηκε να χρηματοδοτηθεί ως Δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο τομέα της Προστασίας Καταναλωτών του Προγράμματος Ενιαίας Αγοράς – Single Market Programme (SMP Consumers)* – για την προώθηση συμβουλευτικών υπηρεσιών για το σταθερό χρέος, υπό τη διαχείριση του Εκτελεστικού Οργανισμού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας και των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (EISMEA) και το ύψος της χρηματοδότησης ανέρχεται στα 59,678.72€

Η  διάρκεια  του έργου θα είναι κατ’ αρχήν 12 μήνες, δηλαδή έως και τις 31.5.2023.

Κύριοι στόχοι του προγράμματος περιλαμβάνουν:

  • την παροχή ποιοτικής εξατομικευμένης καθοδήγησης και συμβουλών σε εθνικό επίπεδο προς καταναλωτές για τη Διαχείριση του Ιδιωτικού Χρέους, από  επαγγελματίες με το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο,
  • την διευκόλυνση της πρόσβασης για αναζήτηση πληροφόρησης των οφειλετών που δεν έχουν εξοικείωση με την τεχνολογία ή δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να προσφεύγουν σε αυτή,  με την εξυπηρέτηση όχι μόνο στην Αθήνα αλλά και από τις τοπικές οργανώσεις του  ΙΝΚΑ σε Πειραιά, Αγρίνιο, Κόρινθο, Κρήτη και Ρόδο,
  • αύξηση της πληροφόρησης σχετικά με το υφιστάμενο δίκτυο των καταναλωτικών οργανώσεων στην Ελλάδα και την δυνατότητα συμβολής τους στην επίλυση των προβλημάτων του κοινού σχετικά με το ιδιωτικό χρέος, αλλά και γενικότερα σε θέματα παραβίασης του δικαίου του καταναλωτή και επιβολής καταχρηστικών όρων ή πρακτικών εκ μέρους εμπόρων.

Το δίκτυο ενημέρωσης καταναλωτών για τη Διαχείριση του Ιδιωτικού χρέους στελεχώνεται  με εξειδικευμένους επαγγελματίες, κυρίως νομικούς και λογιστές, ενώ υφίσταται  ενημερωτικό website με  αποκλειστικό περιεχόμενο την  παροχή σχετικής πληροφόρησης.

 

*Το Πρόγραμμα για την Ενιαία Αγορά (SMP) εστιάζει στην ενίσχυση της διακυβέρνησης της εσωτερικής αγοράς, στη στήριξη της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας και ειδικότερα των πολύ μικρών, μικρών-μεσαίων επιχειρήσεων (SMEs), στην προώθηση της υγείας των ανθρώπων, των ζώων και των φυτών και της καλής διαβίωσης των ζώων και στη θέσπιση του πλαισίου για χρηματοδότηση ευρωπαϊκών στατιστικών.

Θα στηρίξει τις προαναφερθείσες περιοχές με προϋπολογισμό 4.208 εκατ. € για την περίοδο 2021-2027. Επιπλέον, 2 000 εκατ. ευρώ που διατίθενται στο πλαίσιο του Ταμείου InvestEU, ιδίως μέσω του παραθύρου για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, θα συμβάλουν σημαντικά στους στόχους του.

O EISMEA θα διαχειρίζεται μόνο μέρος του προγράμματος για την ενιαία αγορά που καλύπτει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, τη διακυβέρνηση της εσωτερικής αγοράς και την τυποποίηση και τους καταναλωτές.