Διαδικασίες εκτέλεσης εναντίον οφειλετών

Ενέργειες πιστωτών, διαδικασίες εκτέλεσης εναντίον οφειλετών και βασικοί τρόποι άμυνας:

  1. Η Καταγγελία της Σύμβασης: ξεκινούν οι διωκτικές ενέργειες του πιστωτή σε βάρος του οφειλέτη, με εξώδικη δήλωση η οποία κοινοποιείται στη διεύθυνση που έχει δηλώσει ο δανειολήπτης με δικαστικό επιμελητή. Η τράπεζα ζητά εντός προθεσμίας από τον δανειολήπτη να αποπληρώσει ολόκληρο το ποσό της οφειλής, με τους τόκους και τα έξοδα. Με την επίδοση της καταγγελίας θα πρέπει να επιδιωχθεί η ρύθμιση της οφειλής με εξωδικαστική διαπραγμάτευση. Ο οφειλέτης πρέπει να παραλαμβάνει και να  συλλέγει όλα τα έγγραφα που του επιδίδονται για να τα χρησιμοποιήσει στην άμυνά του.
  2. Επίδοση της Διαταγής Πληρωμής: συνοδεύεται συνήθως από μία συνημμένη επιταγή προς πληρωμή και ανοίγει το δρόμο ουσιαστικά για τον πλειστηριασμό. Ο οφειλέτης μπορεί εντός 15 εργασίμων ημερών να ασκήσει  Ανακοπή κατά της απαίτησης του πιστωτή, αμφισβητώντας την  ακρίβεια του ποσού της απαίτησης και προβάλλονται όλους τους λόγους που αφορούν πιθανή παράνομη κι αθέμιτη διόγκωση της οφειλής.
  3. Ασφαλιστικά Μέτρα: Αν ασκηθεί  έγκαιρα η Ανακοπή κατά της Διαταγής Πληρωμής ο οφειλέτης μπορεί να ασκήσει παράλληλα ασφαλιστικά μέτρα κατά της εκτέλεσής της, δηλαδή να ζητήσει από το Δικαστήριο να εμποδιστεί ο πιστωτής του να προχωρήσει σε επόμενες ενέργειες εκτέλεσης (δηλαδή σε πλειστηριασμό), μέχρι την έκδοση απόφασης για την Ανακοπή.
  4. Δεύτερη Επίδοση της Διαταγής Πληρωμής: αν ο οφειλέτης για οποιονδήποτε λόγο δεν πρόλαβε να ασκήσει την Ανακοπή του προηγούμενου βήματος, έχει μία δεύτερη ευκαιρία να την ασκήσει με την δεύτερη επίδοση της Διαταγής Πληρωμής. Μετά  την δεύτερη επίδοση της Διαταγής Πληρωμής όμως ο οφειλέτης δεν έχει δικαίωμα να καταθέσει ασφαλιστικά μέτρα.
  5. Επίδοσή Έκθεσης Κατάσχεσης: Δικαστικός επιμελητής κοινοποιεί τη κατασχετήρια έκθεση μαζί με το πρόγραμμα πλειστηριασμού στο ακίνητο. Η κατασχετήρια έκθεση περιγράφει το ακίνητο το οποίο κατάσχεται, την απαίτηση για την οποία γίνεται η κατάσχεση και ορίζει την ημερομηνία που θα γίνει ο πλειστηριασμός. Ο οφειλέτης έχει το δικαίωμα να ασκήσει ανακοπή προβάλλοντας σφάλματα επί της διαδικασίας εντός 45 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα της κατάσχεσης.  Η συγκεκριμένη ανακοπή συζητείται και εκδίδεται απόφαση πριν τη διενέργεια του πλειστηριασμού.
  6. Διόρθωση της Τιμής του Πλειστηριασμού: καταθέτοντας αίτηση-ανακοπή του άρθρου 954, έως και 15 εργάσιμες ημέρες πριν από τον πλειστηριασμό ο οφειλέτης μπορεί ζητήσει τη διόρθωση της τιμής του πλειστηριασμού, με σκοπό να αυξήσει την τιμή στην οποία εκπλειστηριάζεται το ακίνητό του. Ανεβάζοντας την εμπορική αξία του ακινήτου, ενδέχεται  να μην βρεθεί υποψήφιος πλειοδότης την ημέρα του πλειστηριασμού και ο πλειστηριασμός να ματαιωθεί ή να ανασταλεί. Επιπλέον, εάν τελικά το ακίνητο πλειστηριαστεί, το ποσό που θα πουληθεί να είναι μεγαλύτερο και να γίνει μεγαλύτερη απομοίωση από το συνολικό ύψος της οφειλής του προς τη Τράπεζα.
  7. Κατακυρωτική Έκθεση: Η Ανακοπή κατά της κατακυρωτικής έκθεσης αποτελεί το τελευταίο ένδικο βοήθημα του οφειλέτη κατά της διαδικασίας εκτέλεσης και στρέφεται κατά της εγκυρότητας του ίδιου του πλειστηριασμού.

Για δάνεια που μεταβιβάστηκαν σε ξένα funds, ενώ είχε ήδη εκδοθεί διαταγή πληρωμής ή είχε ξεκινήσει η αναγκαστική εκτέλεση, το fund πρέπει να επιδώσει ξανά τη διαταγή πληρωμής με όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα στον δανειολήπτη. Προκύπτουν έτσι νέοι λόγοι ανακοπής  της εκτέλεσης του πλειστηριασμού.