Διαταγή πληρωμής

Η  δικαστική απόφαση που εκδίδουν οι τράπεζες για να μπορούν να ξεκινήσουν οι διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης-πλειστηριασμών ακινήτων. Εάν παρέλθουν  3 απλήρωτες δόσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών οι τράπεζες δύνανται να  αποστείλουν εξώδικη καταγγελία της δανειακής  σύμβασης απαιτώντας ολόκληρο το ποσό του δανείου ή της πιστωτικής κάρτας

Οι πρώτες 15 εργάσιμες ημέρες από την κοινοποίηση της διαταγής πληρωμής είναι κρίσιμες  και ο οφειλέτης θα πρέπει να απευθυνθεί σε δικηγόρο για την κατάθεση ανακοπής κατά της Διαταγής Πληρωμής. Η ανακοπή είναι η υπεράσπιση που περιέχει τους ισχυρισμούς του οφειλέτη με τους οποίους ζητεί την μερική ή συνολική ακύρωση της Διαταγής Πληρωμής. Οι λόγοι μπορεί να περιλαμβάνουν αμφισβήτηση του ποσού της απαίτησης, τυπικούς λόγους σχετικά με τη διαδικασία και την τήρηση προθεσμιών, καταχρηστική συμπεριφορά εκ μέρους της τράπεζας κλπ.

Ο οφειλέτης ενημερώνεται μόνο μετά την κοινοποίηση της διαταγής πληρωμής. Η διαταγή πληρωμής εκδικάζεται από τον Δικαστή χωρίς συζήτηση στο ακροατήριο, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και χωρίς να προηγηθεί κλήση ή ενημέρωση του οφειλέτη σε αντίθεση με τις τακτικές αγωγές κατά τις οποίες ο εναγόμενος καλείται να παραστεί.

Δεν υπάρχει κατώτατο ή ανώτατο ποσό για την έκδοση Διαταγής Πληρωμής

Επειδή η συζήτηση της ανακοπής μπορεί να οριστεί σε πολλούς μήνες μετά από την κατάθεσή της , ο οφειλέτης για να προστατευτεί από πιθανή εκτέλεση της διαταγής πληρωμής, ακόμα και στη περίπτωση που έχει ήδη κάνει αίτηση ανακοπής, θα πρέπει να καταθέσει παράλληλα αίτηση αναστολής με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, με αίτημα την αναστολή της εκτέλεσης της Διαταγής Πληρωμής και μέχρι την έκδοση της απόφασης επί της ανακοπής.

Εάν παρέλθει η αρχική προθεσμία των 15 εργασίμων ημερών από την επομένη της επίδοσης, ο δανειστής επιδίδει ξανά τη Διαταγή Πληρωμής στον οφειλέτη, ο οποίος έχει ξανά νέα προθεσμία δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών για την κατάθεση ανακοπής όμως δεν θα υπάρχει πλέον η δυνατότητα κατάθεσης και αίτησης αναστολής μέσω ασφαλιστικών μέτρων. Μετά και από αυτή τη προθεσμία η Διαταγή Πληρωμής αποκτά ισχύ δεδικασμένου και προσβάλλεται μόνο για πολύ ειδικούς λόγους με ένδικα μέσα.

Η καθυστέρηση  από την εκτέλεση της διαταγής πληρωμής κατά της περιουσίας μας, μέσω των νομικών ενεργειών που μπορεί να ακολουθηθούν,  μπορεί να φτάνει στα δύο ή και περισσότερα έτη.