Νέο Πτωχευτικό Δίκαιο

Ποιος μπορεί να αιτηθεί την πτώχευση;

Την αίτηση πτώχευσης μπορεί να αιτηθεί κάθε φυσικό πρόσωπο (ιδιώτης χωρίς την προϋπόθεση να είναι έμπορος) ή νομικό πρόσωπο (επιχείρηση κλπ.) με πτωχευτική ιδιότητα. Μπορεί να υποβληθεί και από τους και οι πιστωτές του οφειλέτη, αλλά και από τον εισαγγελέα. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η γενική και μόνιμη ή επαπειλούμενη αδυναμία πληρωμών, η οποία όμως δεν είναι δόλια.

Πτωχευτική περιουσία

Εκτός από την ακίνητη περιουσία του οφειλέτη, Στην πτωχευτική περιουσία περιλαμβάνοντα, εκτός από τα ακίνητα και τα εισοδήματα του οφειλέτη που υπερβαίνουν τις εύλογες δαπάνες και το υπερβάλλον ποσό θα πρέπει να καταβάλλεται στους πιστωτές, βάσει σχετικού σχεδίου πληρωμών.

Κριτήρια ένταξης  στα ευάλωτα νοικοκυριά

Σύμφωνα με τον νόμο, στα ευάλωτα νοικοκυριά ανήκουν  όσοι έχουν οικογενειακό συνολικό εισόδημα από 7000 € έως 21000 € αν υπάρχουν πρόσθετα μέλη και η αξία περιουσίας του οφειλέτη είναι έως 120.000 € – 180.000 € εάν υπάρχουν πρόσθετα μέλη. Τα κριτήρια αυτά αποτελούν τη βασική αλλά όχι και τη μοναδική προϋπόθεση. Επιπλέον,  θα πρέπει να αποδεικνύεται η μείωση του οικογενειακού εισοδήματος του οφειλέτη 20%–30% τους τελευταίους έξι μήνες (ανάλογα με την απασχόλησή του) ή σε σχέση με το προηγούμενο έτος (εποχική απασχόληση).