Πλειστηριασμοί

Τι είναι ο πλειστηριασμός, ποια είναι τα στάδιά του και από ποιον διενεργείται;

Ο πλειστηριασμός αποτελεί τη νομική διαδικασία σύμφωνα με την οποία περιουσιακά στοιχεία (λ.χ. ένα ακίνητο) του οφειλέτη εκποιούνται δημόσια, προκειμένου να ικανοποιηθούν οι αξιώσεις των δανειστών.

Ένα ακίνητο εκποιείται σε δημόσιο πλειστηριασμό, μόνο όταν υπάρξει εκτελεστός τίτλος (π.χ. διαταγή πληρωμής, τελεσίδικη δικαστική απόφαση), που κοινοποιείται στον οφειλέτη.

Στη συνέχεια γίνεται η δημοσίευση του πλειστηριασμού από τον δικαστικό επιμελητή, ο οποίος αναρτά το απόσπασμα της κατασχετήριας έκθεσης, στην Ιστοσελίδα Δημοσιεύσεων Πλειστηριασμού του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών (https://deltio.tnomik.gr/).

Κατόπιν, ο αρμόδιος Υπάλληλος Πλειστηριασμού, τον αναρτά στον ιστότοπο www.eauction.gr. (πλατφόρμα διενέργειας των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών)

Με τη χρήση της υπηρεσίας διενέργειας ηλεκτρονικών πλειστηριασμών μπορεί να συμμετέχει οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος σε ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς από όποιο σημείο και να βρίσκεται χωρίς τη φυσική του παρουσία, αλλά απλώς με τη χρήση ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή. Τη διαδικασία διαχείρισης και διεξαγωγής ηλεκτρονικών πλειστηριασμών αναλαμβάνουν πιστοποιημένοι συμβολαιογράφοι, οι οποίοι λειτουργούν ως Υπάλληλοι Πλειστηριασμού.