ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το  ΙΝΚΑ-ΓΕΝΙΚΗ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ  ΕΛΛΑΔΑΣ  (ΙΝΚΑ-ΓΟΚΕ)  είναι δευτεροβάθμιο Πιστοποιημένο Σωματείο Ενώσεων Καταναλωτών, μη κερδοσκοπικός και μη Κυβερνητικός Οργανισμός και εδρεύει στην Αθήνα (3ης Σεπτεμβρίου 13 –104 32, τηλ. 210 36.32.443, www.inka.gr).

Το ΙΝΚΑ-ΓΟΚΕ μέσω ευρωπαϊκής χρηματοδότησης παρέχει στους καταναλωτές την υπηρεσία «ΙΝΚΑ-Συμβουλευτική Υπερχρεωμένων Νοικοκυριών» (ΙΝΚΑ+) μια νέα υπηρεσία που αφορά στην πληροφόρηση, παροχή συμβουλών και πρόταση λύσεων για την αρωγή καταναλωτών που βαρύνονται με σημαντικό χρέος. Μέσω της τηλεφωνικής γραμμής ενημέρωσης του ΙΝΚΑ+, το ΙΝΚΑ-ΓΟΚΕ προκειμένου να παρέχει τις ως άνω υπηρεσίες συλλέγει πληροφορίες και προσωπικά δεδομένα από όσους επιθυμούν να κάνουν χρήση των υπηρεσιών του και τις επεξεργάζεται ως υπεύθυνος επεξεργασίας προκειμένου να ενημερώσει τους συνεργαζόμενους νομικούς συμβούλους του και να παρέχει συμβουλές σε υπερχρεωμένους καταναλωτές.

Το ΙΝΚΑ-ΓΟΚΕ προασπίζει την αρχή του σεβασμού της ιδιωτικότητας και δεσμεύεται απόλυτα για την τήρηση του απορρήτου και εχεμύθειας σχετικά με τις πληροφορίες που περιέρχονται σε γνώση του για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.

1.    ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ

O όρος προσωπικά δεδομένα αναφέρεται σε κάθε πληροφορία που σας αφορά ως φυσικό πρόσωπο, «υποκείμενο των δεδομένων», όπως ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμός κινητού και σταθερού τηλεφώνου του, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), ΑΔΤ, ΑΦΜ, οι οποίες μόνες τους ή συνδυαστικά μπορούν να προσδιορίσουν την ταυτότητά σας, στο εξής «Προσωπικά Δεδομένα».

Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων είναι κάθε πράξη ή σειρά πράξεων με ή χωρίς χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, διαβίβαση, περιορισμός, διαγραφή ή καταστροφή τους.

2. ΠΟΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ;

Συλλέγουμε, τηρούμε σε ηλεκτρονικό αρχείο και εν γένει επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα που μας δηλώνετε τόσο μετά από την επικοινωνίας σας με την τηλεφωνική γραμμή του ΙΝΚΑ+ , (ενδεικτικά ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνα επικοινωνίας), όσο ή/και με την αποστολή εγγράφων και μηνυμάτων σε φυσική ή/και ηλεκτρονική μορφή, όσο ή/και τα προσωπικά δεδομένα που μας έχουν αποσταλεί μέσω οποιασδήποτε φόρμας περιλαμβάνεται στην ιστοσελίδα του ΙΝΚΑ+ ή κοινοποιηθεί μέσω φυσικής παρουσίας στα γραφεία μας και μπορεί να περιλαμβάνουν ΑΔΤ, ΑΦΜ, αναφορές σε οφειλές και στην περιγραφή τους, περιγραφή περιουσιακής και οικογενειακής κατάστασης, οικογενειακό εισόδημα, φορολογικά και εργασιακά στοιχεία κλπ.

Τα προσωπικά σας δεδομένα υφίστανται περαιτέρω επεξεργασία μόνο στον βαθμό που χρειάζεται για την συλλογή στατιστικών στοιχείων και αξιολόγηση της υπηρεσίας ΙΝΚΑ+ που παρέχει το ΙΝΚΑ-ΓΟΚΕ στους καταναλωτές.

3. ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΣΚΟΠΟ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ;

Το ΙΝΚΑ-ΓΟΚΕ επεξεργάζεται τα παραπάνω δεδομένα τόσο για την ικανοποίηση της υπηρεσίας που αιτούνται τα φυσικά πρόσωπα και την παροχή της όσο και για λόγους ταυτοποίησης των φυσικών προσώπων για τις ανάγκες της επικοινωνίας. Αυτό σημαίνει πως η παραπάνω επεξεργασία γίνεται για την ικανοποίηση του έννομου συμφέροντος που ατομικά επιδιώκει το φυσικό πρόσωπο το οποίο προηγουμένως έχει έμπρακτα συμφωνήσει σε αυτό, χορηγώντας στο ΙΝΚΑ-ΓΟΚΕ με δική του πρωτοβουλία τα δεδομένα του, είτε ενυπόγραφα με την αποστολή εγγράφων σε φυσική μορφή, είτε με την αποστολή των δεδομένων του μέσω του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου, είτε μέσω της ιστοσελίδας του www.inka.gr με τη συμπλήρωση οποιασδήποτε φόρμας την οποία έχει υποβάλλει, αφού πρώτα έχει λάβει γνώση δια του παρόντος του πλαισίου της προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και των δικαιωμάτων του. Το φυσικό πρόσωπο έχει δικαίωμα να ανακαλέσει την παραπάνω συναίνεση, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων που βασίστηκε σε αυτήν. Ωστόσο σε αυτή την περίπτωση το ΙΝΚΑ- ΓΟΚΕ δε θα έχει τη δυνατότητα να συνεχίσει την παροχή των υπηρεσιών του για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο το φυσικό πρόσωπο χορήγησε τα προσωπικά του δεδομένα.

Το ΙΝΚΑ-ΓΟΚΕ επεξεργάζεται κάποια από τα δεδομένα των φυσικών προσώπων για στατιστικούς λόγους, φροντίζοντας πάντοτε να μην υπάρχει κανένα συσχετισμός με το φυσικό πρόσωπο από το οποίο αντλήθηκαν.

4. ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ;

Γνώση των προσωπικών σας δεδομένων λαμβάνει το ανθρώπινο δυναμικό που στελεχώνει τις υπηρεσίες μας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους και οι δικηγόροι που συνεργάζονται μαζί μας για την παροχή των υπηρεσιών του ΙΝΚΑ+. Επίσης ενδέχεται να λάβουν γνώση τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών τεχνολογίας προς το φορέα μας, στο πλαίσιο εκτέλεσης σύμβασης παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών, οι οποίοι ανταποκρίνονται σε αυστηρά πρότυπα επεξεργασίας και ασφάλειας δεδομένων. Τα παραπάνω πρόσωπα και πάροχοι δεσμεύονται να τηρούν την ασφάλεια των δεδομένων σας, να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την επεξεργασία και προστασία τους, ενώ υπόκεινται σε ελέγχους για την αποτελεσματική τήρηση των παραπάνω δεσμεύσεών τους. Οι τρίτοι στους οποίους διαβιβάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα σε αυτό το πλαίσιο δε δικαιούνται να κάνουν χρήση τους για άλλους σκοπούς.

Ακόμα, τα δεδομένα μπορεί να τύχουν επεξεργασίας για στατιστικούς λόγους και τα αποτελέσματα της επεξεργασίας να αποσταλούν στο Εκτελεστικό Οργανισμό του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας και των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (EISMEA) που χρηματοδοτεί το έργο , για τον έλεγχο και την αξιολόγηση της παροχής της υπηρεσίας στους καταναλωτές.

Παράλληλα με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων ισχύει και το δικηγορικό απόρρητο για τις πληροφορίες που λαμβάνουν οι δικηγόροι που συνεργάζονται μαζί μας, απόρρητο το οποίο ισχύει όχι μόνο κατά τη διάρκεια της παροχής των υπηρεσιών αλλά και μετά το τέλος αυτής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κώδικα Δικηγόρων.

5. ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΟ ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ;

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρόνο απαιτείται σύμφωνα με το σκοπό για τον οποίο μας τα χορηγήσατε, όπως αναφέρεται παραπάνω στο σημείο 3. Σε κάθε περίπτωση, τα δεδομένα σας τηρούνται για μέγιστο χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών από την ολοκλήρωση της παροχής της υπηρεσίας συμβουλευτικής του ΙΝΚΑ+ , ήτοι μέχρι τις 31/5/2027.

Το παραπάνω χρονικό διάστημα ενδέχεται να παραταθεί, α) εφόσον αυτό ζητηθεί από οποιαδήποτε δικαστική ή άλλη Δημόσια Αρχή β) εφόσον υπάρχουν νόμιμοι λόγοι για τη διατήρηση των παραπάνω δεδομένων και γ) για στατιστικούς λόγους χωρίς όμως κανένα συσχετισμό με το φυσικό πρόσωπο, καθώς τα δεδομένα υπόκεινται σε ψευδοανωνυμοποίηση.

6. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ;

Έχετε δικαίωμα Πρόσβασης στα Προσωπικά Δεδομένα σας, Διόρθωσης, Περιορισμού της επεξεργασίας, Διαγραφής, Φορητότητας και Εναντίωσης στην επεξεργασία.

  • Δικαίωμα ενημέρωσης και πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα που τηρούνται από εμάς.
  • Δικαίωμα διόρθωσης τυχόν ανακριβών δεδομένων σας και συμπλήρωσης ελλιπών στοιχείων, προσκομίζοντας σχετικά έγγραφα που αποδεικνύουν τη διόρθωση αυτή.
  • Δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων σας , με την επιφύλαξη ότι δεν υπάρχει κάποιος εύλογος, νόμιμος λόγος ή υποχρέωσή μας να τα διατηρήσουμε.
  • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας, στις περιπτώσεις που αμφισβητείται η ακρίβειά τους, η νομιμότητα της επεξεργασίας τους ή τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για το σκοπό για τον οποίο χορηγήθηκαν.
  • Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων σας, δηλαδή τη μεταφορά τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, υπό την προϋπόθεση ότι η επεξεργασία διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα (η φορητότητα δεν περιλαμβάνει δεδομένα σε έντυπη μορφή) και η άσκηση του παραπάνω δικαιώματός σας, δεν επηρεάζει αρνητικά τα δικαιώματα και τις ελευθερίες άλλων.
  • Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας, όπως η θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων ή λόγοι που αφορούν το δημόσιο συμφέρον.

Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας αυτά μπορείτε να μας υποβάλλετε, εγγράφως, αίτημα στη ταχυδρομική μας διεύθυνση 3ης Σεπτεμβρίου 13 – 104 32 – Αθήνα ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση inka@inka.gr .

Εφόσον θεωρείτε ότι παραβιάζονται με οποιονδήποτε τρόπο τα δικαιώματα σας αναφορικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, έχετε το δικαίωμα της καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, εγγράφως (Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα τηλ. 210 6475600) ή ηλεκτρονικά www.dpa.gr – e-mail: contact@dpa.gr).

7.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εάν επιθυμείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, να μας υποβάλλετε οποιοδήποτε σχόλιο ή καταγγελία, μπορείτε να επικοινωνείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας inka@inka.gr. Το ΙΝΚΑ-ΓΟΚΕ ενδέχεται να ζητήσει, από το φυσικό πρόσωπο που επιθυμεί να ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματά του, τα στοιχεία που κρίνει απαραίτητα για την ταυτοποίησή του.